Sitwayènte ak Natiralizasyon

phone

Call Us

Gen twa fason pou pran nasyonalite ameriken: si ou fèt nan Etazini, si ou se pitit yon sitwayen ameriken oswa atravè pwosesis natiralizasyon.

Pwosesis natiralizasyon an kòmanse nan chèche antre Etazini legalman, epi apresa jwenn estati rezidan pèmanan legal. Pou rive nan nivo sa a, yon moun dwe viv nan peyi a pandan senk ane konsekitiv, oswa twa ane si ou marye ak yon sitwayen ameriken. Lòt kalifikasyon yo enkli ou dwe gen 18 ane pou pi piti, ou ka li ak ekri anglè epi gen bon karaktè moral ak lwayote anvè Etazini.

Kòm yon sitwayen ameriken ou gen posiblite pou vote, ranpli yon pòs nan leta, vwayaje ak yon paspò ameriken epi sipòte manm fanmi ou pou vin sitwayen tou. Nan kabinè avoka The Law Office of Tatiane M. Silva, P.A., ou pral jwenn yon avoka ki gen konesans pou asiste w nan pwosesis natiralizasyon an.

Natiralizasyon mande pli spase senpleman ranpli papye ki nesesè yo. Li enpòtan pou nou revize ka pa w la pou idantifye nenpòt obstak potansyèl. Aksyon kriminèl senp oswa absans pwolonje an deyò Etazini se pwoblèm ki merite atansyon espesyal. Nou idantifye obstak potansyèl yo epi detèmine fason pou simonte yo konsa ou ka jwenn sitwayènte a.

Entèvyou pou sitwayènte a se yon pyès esansyèl nan pwosesis natiralizasyon an. Yon ofisyèl Etazini pral fè entèvyou ak ou. Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon (USCIS). Nou ede ou simonte presyon nan prepare ou pou entèvyou sa a epi edike ou konsènan sa yo pral mande ou. Objektif nou se pou rann wout pou sitwayènte a pi fasil posib.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE Tatiane M. Silva, P.A.

Address

66 W Flagler St 9th Floor, Miami, Florida 33130

Phone Number

Open Hours

Weekdays : 9AM - 5PM
Weekend   :  Closed

Contact Form