Nan kabinè legal The Law Office of Tatiane M. Silva, P.A., nou travay nan limit lwa imigrasyon Etazini pou reyini fanmi epi akonpli lòt objektif kliyan nou gen nan zafè imigrasyon.

Kabinè avoka imigrasyon pou fanmi nou an nan Miami ede kliyan nou yo avèk:

● Viza K pou konjwen ak fiyanse yo
● Ajisteman sitiyasyon pou Rezidan pèmannan legal (LPR)
● Apèl administratif ak revizyon desizyon defavorab imigrasyon devan Tribinal Imigrasyon pou Apèl, Biwo Apèl Administratif, e latriye
● Petisyon pou retire kondisyon sou rezidans
● Demann pou atitid devan yon akizasyon ak aksyon an difere
● Pwosesis nan Konsila sou viza pou aplikan ki rezide andeyò Etazini, ki oblije aplikasyon an ale nan Konsila Ameriken apwopriye a epi revizyon Sant Nasyonal Viza a (NVC)

Aranjman imigrasyon devan tribinal federal, ki enkli tribinal ak kou dapèl distri, enkli pwosè ki enplike manda damne, deklarasyon jijman, petisyon pou revizyon, jijman pou natiralizasyon ak aksyon pou aplike jijman anreta.

● Retire inadmisiblite
● Divòs ki pa konteste
● Petisyon pou òfelen
● Petisyon pou Imigran Jivenil Espesyal

Imigrasyon LGBT

The Law Office of Tatiane M. Silva, P.A. fyè pou li pami premye kabinè avoka imigrasyon nan Miami, Florid ki te ranpli aplikasyon pou ajisteman sitiyasyon (kat vèt) ki baze sou kliyan menm sèks ki marye.

Eksepsyon Pwovizwa sou Prezans Ilegal

Jou 4 mas 2013 la, yon lwa tounèf te pibliye ki otorize kèk paran fanmi imedyat sitwayen ameriken yo mande epi resevwa eksepsyon pwovizwa pou prezans ilegal nan Etazini avan yo kite Etazini pou bay tan pou pwosesis aplikasyon viza imigran yo nan Konsila. Règleman sa redui enpak emosyonèl ak finansye separasyon fanmi pandan desizyon ap pran sou aplikasyon eksepsyon. Kontakte The Law Office of Tatiane M. Silva, P.A., yon kabinè avoka ki baze nan Miami, pou wè si ou kalifye.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE TATIANE M. SILVA, P.A.

Address

66 W Flagler St 9th Floor, Miami, Florida 33130

Phone Number

Open Hours

Weekdays : 9AM - 5PM
Weekend   :  Closed

Contact Form