Yo ka akòde azil a moun nan Etazini ki pa gen posiblite oswa pa vle retounen nan peyi yo akòz yon krent pèsekisyon ki byen fonde sou baz ras, relijyon, nasyonalite, afilyasyon nan yon gwoup sosyal patikilye, oswa opinyon politik.

Dabitid, yon moun kalifye pou azil politik sèlman si li aplike nan espas yon ane depi yo te rive nan Etazini. Sepandan, gen kèk eksepsyon pou delè yon ane sa a, ki kapab aplikab nan ka pa ou la. Epitou, si ou pa satisfè youn nan eksepsyon yo ki pèmèt ou aplike nan espas yon ane, ou ka toujou elijib pou sispann depòtasyon, ki pa gen okenn delè sou li.

Ou ka aplike pou azil kèlkeswa sitiyasyon w nan zafè imigrasyon, sa vle di ou ka aplike menmsi ou ilegal nan Etazini. Si ou santi ou viktim pèsekisyon nan peyi kote w soti, kontakte kabinè avoka The Law Office of Tatiane M. Silva, P.A. pou yon evalyasyon pou w wè si ou ta gen enterè ranpli yon aplikasyon pou azil oswa anpeche depòtasyon.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE TATIANE SILVA, P.A.

Address

66 W Flagler St 9th Floor, Miami, Florida 33130

Phone Number

Open Hours

Weekdays : 9AM - 5PM
Weekend   :  Closed

Contact Form